Adatvédelmi nyilatkozat

Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. (Kivéve, ha az adatok tárolására jogi kötelezettség vonatozik).

Adatvédelmi nyilatkozat

A “Törpenyuszik.hu” www.torpenyuszik.hu domain néven futó (továbbiakban honlap) elérhető webhelyét egy nyuszikat szerető csapat üzemelteti. Kapcsolatfelvétel a csapattal: torpenyuszikisokos@gmail.com

Tiszteletben tartjuk az oldalunkon böngészők személyes adatokhoz fűződő jogait, ezek megvédéséért az alábbi adatvédelmi intézkedéseket hoztuk a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Vállaljuk, hogy adatvédelmünk megfelel az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Ez a tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik.

Az adatkezelés célja
• A Honlapon a felhasználók kétféle módon, céllal adhatnak meg adatokat:
• A weboldal használata során látogatással bocsátanak a Honlap tulajdonosának rendelkezésére személyes azonosításra nem alkalmas adatok formájában pl. Cookie.
• A Honlapon lehetőség van e-mail küldésére név és email cím megadásával.

Az adatkezelő: Becska Bernadett (továbbiakban csak designer és adatkezlő)
E-mail címe: becskab@gmail.com

Az adatkezelés módja
E-mail küldésekor, kapcsolatfelvételkor a következő személyes adatokat: a nevet, e-mail címet kérjük el. Ezeket az adatokat a kapcsolatfelvételi űrlapon feltett kérdés megválaszolására használjuk.

Az adatfeldolgozók

• MBLX Cloud Kft.
6724 Szeged, Ősz utca 45. II/7.
cloud@mobilx.hu
+36 1 445 1221
www.mobilxcloud.hu
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás.

• Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: e-mail küldés, fogadás.

Cookie-szabályzat

Az adott honlap minden számítástechnikai eszközön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor, ezek a cookie-k. Ezek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy a Látogató engedélyezze a cookie-k használatát.

A Honlap cookie-kat használ, azonban személy szerint egy Látogatót sem lehet a cookie-kban tárolt információk alapján beazonosítani. A gyűjtött adatokat harmadik fél számára a Honlap nem adja ki. A cookie-k által kinyert adatok körébe tartozik, hogy a Látogató járt-e már korábban a weboldalon, illetve milyen oldalakat nézett meg. Ezek alapján beazonosítható, mely témák, szolgáltatások iránt érdeklődik. A Látogatónak lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben nem garantálható, hogy a weboldal minden szolgáltatása megfelelően használható lesz.

A szolgáltató weboldala a cookie-k segítségével tartja nyilván:
• A megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat.
• A böngésző típusát és verzióját.
• Az perációs rendszert.
• A hivatkozó URL-cím-et (korábban megtekintett webhely).
• A hozzáféréshez használt számítógép IP-címét.
• A látogatás dátumát és időpontját.
• A cookie használatra vonatkozó beleegyezést.
• A látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit a weboldal fejlesztése érdekében.
• A Honlap a fentiekben említett adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti.

A Szolgáltató a következő kétfajta cookie-t használhatja:

• Átmeneti (session) cookie: ideiglenes adatok, melyek a böngészés végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
• Állandó (persistent) cookie: Az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatás alkalmával a kiszolgáló felismerje a Látogatót a számítógép „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:
– Google Analytics
_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx:
Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet javítani a használhatóságot.
További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

– Facebook.com
datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd:
A weboldal tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése.
További információ: https://www.facebook.com/business/gdpr

– accounts.google.com
GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session:
A weboldalunk tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett a Szolgáltatónak nincs ellenőrzése.
További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

A Törpenyuszik.hu adatfeldolgozóin kívül más harmadik személlyel nem osztja meg az Ön adatait, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. Az adatfeldolgozók az átadott adatokat csak addig tárolják, ameddig az adott folyamathoz szükséges vagy amíg erre törvényi kötelezettségük van.
Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.
A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználónak jogosult az adatai módosítását, vagy törlését kérni a torpenyuszikisokos@gmail.com címen. Az adatkezelést az érintett törlési igényéig végezzük.

Hatályba lépés dátuma: 2018. május 25.

Oszd meg!